Press "Enter" to skip to content

هنرمندی که به جای بازی در فیلم “فلافل” می‌فروشد

وقتی به ورودی مغازه فلافلی‌ای که در آن کار می‌کرد رسیدیم، بیشتر از بوی نخود سرخ ‌شده و سس تند فلفل، اخم‌های روی پیشانی‌اش و عرقی که از شقیقه‌هایش پایین می‌آمد بارز بود؛ اکبر و اخم؟! 


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: